Stillingsinstrukser

Som institutt- eller fakultetstillitsvalgt er du bundet av en stillingsinstruks

Fakultetstillitsvalgt

Formål: Fakultetstillitsvalgt (FTV) skal ivareta studentenes interesser ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV). FTVene skal fremme studentenes interesser overfor fakultets ledelse, sentraladministrasjonen ved NTNU og Studenttinget.
 
Godtgjørelse: Vervet som FTV er har en godtgjørelse på 235 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet. FTVene har fast kontor som de deler med FTVene på AD og studentrepresentantene i FUS. De deler en 100% konsulentstilling med de andre tillitsrepresentantene.
 
Myndighet: FTVene er valgt av alle stemmeberettigede ved fakultetet for 1 (ett) år. Det velges to nye FTVer hvert høstsemester og én ny FTV hvert vårsemester.  Blant FTVene skal det alltid være én valgt student fra bachelor og én student valgt fra sivilingeniørstudiet. Den tredje FTV-stillingen er fritt valgt. FTVene jobber sammen og er hverandres vara. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut ifra studiesituasjon og timeplan. FTVene representerer IV studentenes interesser mellom allmøtene.
 
Arbeidsoppgaver:
Oppgaver overfor fakultetet:
Representerer IV-studentene ved følgende møter:
● Fakultetets ledermøter
● Fakultetets styremøter
● Fakultetets utdanningsutvalg 
● Ansettelsesutvalget
● Dispensasjonsutvalget
● Fakultetsseminarer
● Andre ad-hoc møter fakultetet innkaller til
● Fremme aktuelle saker overfor fakultetsledelsen 
 
Oppgaver overfor Studentrådet IV:
● Sørge for å holde studentrådet orientert om hva som skjer på fakultetsnivå og hva som skjer i resten av studentdemokratiet.
● Innkalle til, samt lede studentrådsmøtene.
● Kontroll og oppfølging av økonomien til Studentrådet IV.
● Forberede og svare på høringer.
● Utarbeide og ferdigstille notater i forbindelse med saker som skal tas videre til ledelsen ved fakultetet, Studenttinget eller NTNU.
● Forberede og lede seminar for studentrådet hvert semester.
● Forberede og avholde allmøter (med valg av ny FTV).
● FTV skal holde kontortid minst to timer i uka innenfor konsulentens arbeidstid. 
● FTV skal holde medarbeidersamtaler med instituttillitsvalgte (ITVer) hvert semester, gjerne sammen med konsulenten. 
● Være pådrivere til sosiale aktiviteter for studentrådet.
 
 
Oppgaver overfor Studentdemokratiet:
● Representerer IV og sivilingeniørstudentene i Studentrådet for sivilingeniørutdanningen.
● Representerer IV og ingeniørstudentene i Studentrådet for ingeniørutdanningen.
● Ivareta og påse at IV-studentenes mening blir fremmet overfor resten av studentdemokratiet.
● FTV skal delta på FTV-forum
● Møte på formøter og fellesmøter innenfor studentdemokratiet 
Andre oppgaver som tillitsrepresentant:
● Bistå og hjelpe medstudenter i konfliktsituasjoner.
● Følge opp generelle henvendelser fra medstudenter (klager, spørsmål og lignende).
 

Instituttillitsvalgt (ITV)

Formålet med tillitsvalgt (ITV): ITV skal ivareta studentenes interesser og arbeide tett på studentråd, studieprogramråd og instituttråd.
 
Honorar: Vervet som ITV honoreres med 80 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet.
 
Myndighet: ITV er valgt av studentene ved instituttet og/eller studieprogrammet, og representerer sine studenter i studieprogramrådet og instituttledermøte ved bestemte institutt etter avtale med instituttledere.
  
Merkantile ressurser:
● ITV skal ha tilgang til tilfredsstillende kontorfasiliteter.
● ITV skal ha tilgang på sekretærressurser i mindre omfang.
● ITV skal motta tilstrekkelig hjelp av Studenttinget (STi) i saker som går utover egen stilling
 
Arbeidsoppgaver:
Kontakt med studentdemokratiet:
ITV skal ha løpende dialog med andre tillitsvalgte for å sørge for at man er oppdatert og kan ta overveide beslutninger på vegne av alle studentene man skal representere.
● ITV skal møte på studentrådsmøtene (annenhver uke).
● ITV skal arrangere møter med KTVer (anslagsvis ett i måneden).
● ITV skal ha fast kontortid, to timer hver uke, der vedkommende skal være tilgjengelig for studentene han/hun representerer.
●  ITV skal holde innlegg på linjeforening (eller lignende) sitt allmøte hvert semester.
● ITV skal delta på seminarer som blir holdt i regi av Studentrådet.
● ITV skal delta på medarbeidersamtale med FTV (fakultetstillitsvalgt) og/eller konsulent hvert semester. 
● ITV skal delta på kurs holdt av FTVer og STi for å øke sin kompetanse.
● ITV skal være synlig for alle studenter på institutt og program.
● ITV bør møte på noen av Studenttingets møter.
● Før ITV slutter, skal han/hun skrive et erfaringsskriv fra året som har gått.
●  Avtroppende ITV må sørge for forsvarlig overlapp og opplæring av ny ITV.
●  Avtroppende ITV skal informere berørte parter om ny tillitsvalgt.
 
 
Kontakt med studieprogrammet og institutt:
● Delta på møtene i Studieprogramutvalget/rådet.
● Delta på møter med instituttledelse
 
Kunnskapsmål:
● Avvikssystemet til NTNU
● Kvalitetssystemet til NTNU
● Skal oppsøke informasjon om blant annet økonomi og årshjul.
 
Honorar: Vervet som ITV honoreres med 80 timer pr. semester og lønnes fra fakultetet.

Visste du at
DU kan bli med i Studentrådet IV?

Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!